صنایع آلومینیوم آبسکون
Projects
abescon-logo
مرکز پزشکی خاص شرق (بیمارستان)
Sharq Special Medical Center (hospital)

مرکز پزشکی خاص شرق (بیمارستان)


کارفرما:

بنیاد بیماریهای خاص

توضیحات: