صنایع آلومینیوم آبسکون
Projects
abescon-logo
ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی
The building of the offices of representatives of the Islamic Council

ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی


کارفرما:

مجری طرح توسعه بهارستان

توضیحات: