صنایع آلومینیوم آبسکون
Projects
abescon-logo
دانشکده شیمی دانشگــاه شـهیـد بـهشتـی دانشکده شیمی دانشگــاه شـهیـد بـهشتـی
chemistry college Shahid Beheshti University

دانشکده شیمی دانشگــاه شـهیـد بـهشتـی


کارفرما:

شرکت مهندسی سنگان گسل

توضیحات: